• ul. Zamkowa 183-250 Skarszewy

  • +48 605 780 355Telefon:

STATUT

STATUT SKARSZEWSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO IMIENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bractwo Kurkowe imienia św. Jana Chrzciciela w Skarszewach zwane dalej Bractwem jest stowarzyszeniem kulturalno-sportowo-patriotycznym posiadającym osobowość prawną i działalność swoja opiera na przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.).

§ 2

1. Bractwo Kurkowe imienia św. Jana Chrzciciela w Skarszewach jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób fizycznych, uprawiających nie wyczynowo strzelectwo obywatelskie i inne dziedziny sportu, pragnących reaktywować i kontynuować wielowiekowe tradycje i działalność istniejącego od 1378 roku Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Chrzciciela.

2. Bractwo nie jest związane z żadną partią polityczną.

§ 3

Terenem działania Bractwa jest obszar województwa Pomorskiego a siedzibą miasto Skarszewy,

Zamek Joannitów, ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy

§ 4

Bractwo kontynuuje tradycje, obyczaje i działalność Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. Św. Jana Chrzciciela działającego w Skarszewach.

§ 5

Bractwo ma prawo używania własnego godła, sztandaru, pieczęci i odznaki organizacyjnej, uchwalonych przez Walne Zebranie Bractwa zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

§ 6

Członkowie Bractwa mają prawo i obowiązek nosić strój organizacyjny podczas oficjalnych uroczystości lokalnych i państwowych.

§ 7

Bractwo ma prawo ustanawiać i nadawać własne odznaczenia i symbole pełnionych funkcji oraz zdobytych godności.

§ 8

Bractwo ma prawo zrzeszać się i łączyć z innymi stowarzyszeniami z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe są podobne do celów i zadań Bractwa.

§ 9

Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dochód z tej działalności służyć będzie realizacji celów statutowych i nie może być podzielony pomiędzy członków.

ROZDZIAŁ II

CELE BRACTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

Celem działania Bractwa jest:

1. Krzewienie uczuć patriotycznych, budzenie poczucia świadomości obowiązków obywatelskich, patriotycznych oraz odpowiedzialności za przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej, swojego miasta i gminy oraz regionu.

2. Kultywowanie historycznych tradycji i obyczajów Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. św. Jana Chrzciciela w Skarszewach.

3. Prowadzenie podstawowego szkolenia strzeleckiego oraz podnoszenie umiejętności strzeleckich i sprawności fizycznej członków i sympatyków Bractwa.

4. Szerzenie idei Bractw Kurkowych przejawiających się działaniem na rzecz umacniania braterstwa i przyjaźni ludzi szczególnie w społecznościach lokalnych.

5. Nawiązywanie i rozwijanie więzi osobistych i przyjaźni pomiędzy członkami i sympatykami Bractwa.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w krajach Unii Europejskiej.

§ 11

Cele określone w § 10 oraz w uchwałach Walnego Zebrania Członków Bractwa realizuje się poprzez:

1. Prowadzenie działalności patriotyczno-obronnej i kulturalno-sportowej poprzez organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, strzeleckich i sportowych oraz działalność artystyczną i kolekcjonerską członków i sympatyków Bractwa.

2. Współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi działającymi w Polsce i zagranicą a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, które w statutach stawiają sobie podobne cele.

3. Organizowanie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej, broni małokalibrowej, broni centralnego zapłonu, broni palnej myśliwskiej broni dawnej, w tym z łuku, kuszy i broni czarno prochowej na nabój nie scalony.

4. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy w zakresie historii, tradycji i obyczajów bractw strzeleckich oraz swego miasta i gminy oraz regionu.

5. Organizowanie imprez i zawodów w innych dziedzinach sportu określonych przez Walne Zebranie.

6. Organizowanie imprez towarzyskich i rekreacyjno-wypoczynkowych integrujących środowisko członków i sympatyków Bractwa oraz ich rodziny.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE BRACTWA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie Bractwa dzielą się na:

1. Kandydatów,

2. Członków Zwyczajnych,

3. Członków Honorowych,

4. Członków Wspierających.

5. Sympatyków

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być z zastrzeżeniem §15 i §16, każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) Posiada walory moralne i etyczne dające gwarancje właściwego wypełniania statutowych celów i zadań Bractwa.

b) Ukończył 21 lat i odbył, co najmniej 6- miesięczny staż kandydacki.

c) Przedłożył poręczenie dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Bractwa.

d) Wniósł stosowne wpisowe.

e) Został przyjęty do Bractwa uchwałą Zarządu Bractwa i złożył brackie ślubowanie.

2. W okresie stażu, kandydat bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa, opłaca składki członkowskie. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa. Nie może zdobyć tytułu honorowego Króla Kurkowego i Króla Żniwnego.

3. Członkowie Bractwa wprowadzający kandydata (udzielający poręczenia) są odpowiedzialni za jego przygotowanie do przyjęcia w charakterze członka zwyczajnego. W szczególności winni zapoznać go z brackimi tradycjami, obyczajami, historią Bractwa oraz Statutem i wynikającymi z niego prawami i obowiązkami.

4. W przypadku rażącego naruszenia przez kandydata Statutu lub zachowania kompromitującego Bractwo, członkowie polecający mogą wycofać swoje poręczenie. Skutkuje to natychmiastowym skreśleniem z listy kandydatów Bractwa.

5. Po odbyciu stażu kandydackiego Zarząd Bractwa, w głosowaniu jawnym, decyduje o dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa. Pełne prawa członkowskie kandydat uzyskuje po otrzymaniu „Patentu Brata Kurkowego” wręczanego w momencie pasowania i po złożeniu następującego ślubowania:

„Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa, dążyć wszystkimi siłami do jego najlepszego rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek i posłuszeństwo, co zapewniam swoim honorem”

6. Pasowanie odbywa się na Walnym Zebraniu zgodnie z ceremoniałem Bractwa.

§ 14

Członkiem Bractwa może być także cudzoziemiec zamieszkały na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki określone w § 13.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Bractwa może być osoba fizyczna lub prawna oraz inne podmioty, które w różnej formie udzielają pomocy Bractwu w realizacji jego zadań statutowych.

2. O nadaniu tytułu członka wspierającego decyduje Zarząd Bractwa.

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ponadto nie może pełnić funkcji Króla Kurkowego i Króla Żniwnego jak też być wprowadzającym dla kandydata do Bractwa.

§ 16

1. Członkiem honorowym Bractwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla kultury narodowej, Państwa Polskiego, miasta i gminy Skarszewy i Bractwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Bractwa.

3. Członkowie honorowi nie opłacają składki członkowskiej.

§ 17

Członek zwyczajny i honorowy Bractwa ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Bractwa.

2. Uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach Zarządu Bractwa, jeżeli ma być powzięta uchwała dotycząca jego postępowania lub działalności.

3. Brać czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Bractwo.

4. Być delegowanym i reprezentować za zgodą Zarządu barwy Bractwa.

5. Korzystać z urządzeń, materiałów i sprzętu według zasad określonych przez Zarząd Bractwa.

6. Nosić strój organizacyjny, insygnia oraz odznaki Bractwa.

7. Odwoływać się w terminie 14 – dniowym od dnia otrzymania powiadomienia od niesłusznych jego zdaniem decyzji Zarządu i Sądu Honorowego Bractwa do Walnego Zebrania Członków Bractwa.

8. Składać wnioski dotyczące bieżącej działalności Bractwa.

§ 18

Członkowie Bractwa mają obowiązek:

1. Kandydat i członek zwyczajny:
a) brać aktywny udział w pracach Bractwa,

b) przestrzegać postanowień statutowych i uchwał władz Bractwa,

c) propagować w swoim środowisku cele oraz zadania statutowe Bractwa,

d) regularnie opłacać składkę członkowską.

2. Członek honorowy:
a) propagować w swoim środowisku cele i zadania statutowe Bractwa.

b) w miarę możliwości wspierać działalność Bractwa,

3. Członek wspierający:

a) propagować cele i zadania statutowe Bractwa,

b) regularnie opłacać składkę członkowską oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.

§ 19

1. Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani i nagradzani za aktywny udział w realizacji zadań Bractwa według zasad określonych przez Zarząd Bractwa.

2. Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani:
a) Krzyżem Honorowym Bractwa,

b) Medalem pamiątkowym Bractwa,

c) Odznaczeniem za wyniki sportowe,

d) Dyplomem honorowym,

e) nagrodą rzeczową lub pieniężną,

f) w inny sposób.

g) Odznaczeniem za zasługi dla Bractwa

§ 20

1. Wobec członków zwyczajnych Bractwa naruszających postanowienia Statutu przewiduje się następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) karę pieniężną do wysokości 1/20 średniej płacy krajowej z roku poprzedniego,

d) zawieszenie w prawach członka na określony czas, jednak nie dłuższy niż jeden rok.

e) wykluczenie z Bractwa bez możliwości ponownego ubiegania się o członkostwo w Bractwie.

2. W sprawie zastosowania kary organizacyjnej potrzebna jest uchwała Sądu Honorowego.

3. Członek Bractwa, wobec którego zastosowano kary może odwołać się za pośrednictwem Zarządu Bractwa do Walnego Zebrania Członków w terminie 14- dniowym.

4. W stosunku do kandydatów stosuje się wyłącznie upomnienie lub skreślenie z listy członków Bractwa.

§ 21

1. Członkostwo Bractwa wygasa z chwilą skreślenia z listy członków.

2. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach Zarząd Bractwa na pisemną prośbę członka zwyczajnego lub wspierającego może podjąć decyzje o zawieszeniu członkostwa na okres do 12 miesięcy. Warunkiem jest bieżące opłacenie składek członkowskich.

§ 22

Skreślenie z listy członków Bractwa następuje w razie:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie.

2. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej.

3. Skreślenia z listy członków wspierających z powodu nieusprawiedliwionego nie opłacania składek lub innych zadeklarowanych świadczeń przez okres 6 –miesięcy.

4. Skreślenia dokonuje Zarząd Bractwa.

§ 23

Skreślenie z listy członków może także nastąpić w razie:

1. Nie opłacania składek przez czas dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Rażącego naruszenia postanowień Statutu Bractwa lub systematycznego uchylania się od udziału w pracach Bractwa, bądź działania na szkodę Bractwa.

3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za dokonanie przestępstwa popełnionego z winy umyślnej.

4. Na wniosek Sądu Honorowego.

§ 24

1. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w § 23 i § 24 podejmuje Zarząd Bractwa większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. W stosunku do członków honorowych decyzje podejmuje Walne Zebranie Członków Bractwa na wniosek Zarządu. Podstawą do wystąpienia przez Zarząd z wnioskiem o pozbawienie honorowego członkostwa może by działanie na szkodę Bractwa, kompromitujące Bractwo zachowanie się oraz skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Walne Zebranie Członków Bractwa może na pisemny wniosek Zarządu pozbawić honorowego członkostwa w przypadku, jeżeli członek honorowy w okresie 3 lat nie utrzymuje żadnych kontaktów z Bractwem jak również nie uczestniczy w jego działalności.

§ 25

Członek występujący lub skreślony traci wszelkie prawa wobec Bractwa i nie może żądać zwrotu opłat i innych świadczeń wniesionych na rzecz Bractwa.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU, UZUPEŁNIANIA SKŁADU ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 26

1. Władze Bractwa stanowią:

a) Walne Zebranie Członków Bractwa

b) Zarząd Bractwa

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Honorowy

2. Członkowie władz Bractwa pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Bractwa.

2. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Bractwa raz w roku, do dnia 31 marca.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Bractwa:

a) Na mocy własnej uchwały.

b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c) Na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków Bractwa.

§ 28

1. Walnemu Zebraniu przewodniczy zaproponowany przez Zarząd i zaakceptowany przez zebranych członek Bractwa.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej jednej drugiej ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

3. W razie braku kworum zebrania odbywają się w drugim terminie z góry ustalonym przez Zarząd. Podjęte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Powyższe nie dotyczy uchwał w przedmiocie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia (patrz § 49).

4. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich kandydatów i członków zwyczajnych Bractwa.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Bractwa należy:

1. Ocena działalności Bractwa w okresie rocznym.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego oraz decyzji Zarządu w sprawach podlegających kompetencji Walnego Zebrania podjętych w okresie pomiędzy Zebraniami.

3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie i uchwalanie programu działania Bractwa na nadchodzący (bieżący ) rok.

5. Zatwierdzanie budżetu Bractwa.

6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Bractwa.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Bractwa.

8. Wybór i odwołanie prezesa i Zarządu Bractwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego lub poszczególnych ich członków.

9. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego a także nadawanie godności Prezesa Honorowego Bractwa.

10. Zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących przyjęć do Bractwa osób określonych w §14 Statutu.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Bractwo działalności gospodarczej oraz o wytyczanie jej kierunków.

12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego.

13. Zatwierdzanie wzorów insygniów, odznak, strojów organizacyjnych oraz określanie zasad ich nadawania i noszenia.

14. Rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez członków i władze Bractwa.

15. Określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

16. Powoływanie Kapituły Bractwa.

17. Rozpatrywanie spraw za rozstrzygnięciem, których opowie się, co najmniej 50% +1 członków Bractwa obecnych na Walnym Zebraniu.

18. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Bractwa w międzynarodowych i krajowych organizacjach strzeleckich, sportowych i kulturalnych.

§ 30

Walne Zebranie Członków Bractwa wybiera:

1. Zarząd Bractwa,

2. Komisję Rewizyjną,

3. Sąd Honorowy,

4. Kapitułę.

§ 31

1. Wybory do władz Bractwa odbywają się w drodze jawnego głosowania według uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu. Walne Zebranie może również podjąć decyzję o tajnym głosowaniu.

2. Wyboru (odwołania) prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności wyłącznie na Walnym Zebraniu Członków Bractwa.

3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu przysługuje wyłącznie nowo wybranemu prezesowi.

4. Zaproponowani kandydaci muszą wyrazić zgodę oraz uzyskać poparcie większości głosujących.

5. Poszczególne kandydatury mogą być zgłaszane przez prezesa na jednym Walnym Zebraniu tylko dwa razy.

§ 32

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy mają prawo w drodze uchwały dokooptować do swego składu w miejsce członków ustępujących, lub których członkostwo wygasło inne osoby spośród członków Bractwa w liczbie nieprzekraczającej jednej trzeciej liczby ustalonego składu tych władz.

§ 33

1. Zarząd Bractwa kieruje całokształtem bieżącej działalności Bractwa między Walnymi Zebraniami, reprezentuje organizację na zewnątrz i działa w jej imieniu.

2. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Zarząd może w przypadkach wymagających szybkiego rozstrzygnięcia podejmować decyzje należące do kompetencji Walnego Zebrania. Decyzje te mają charakter tymczasowy i wymagają zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności na rocznym Walnym Zebraniu.

§ 34

Do kompetencji Zarządu Bractwa należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz realizacja przyjętego programu działania Bractwa.

2. Opracowanie, uchwalanie oraz realizacja:

a) planów działania, planów imprez strzeleckich, kulturalnych i sportowych na dany rok i miesiąc.

b) budżetu i zatwierdzanie bilansu rocznego Bractwa,

c) innych dokumentów dotyczących spraw należących do kompetencji Zarządu.

3. Określanie zasad i zakresu współdziałania Bractwa z innymi organizacjami i osobami prawnymi oraz reprezentowanie Bractwa na zewnątrz.

4. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności finansowej i gospodarczej Bractwa.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach:

a) zwołania Walnego Zebrania Członków,

b) przyjęcia kandydata, określenia terminu zakończenia stażu kandydackiego i nadania (pozbawienia) tytułu członka zwyczajnego i wspierającego lub też skreślenia z listy członków Bractwa,

c) przyjęcia wniosku o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, jak również nadania tytułu honorowego prezesa Bractwa,

d) zasad opłacania składki członkowskiej oraz podziału funduszy uzyskiwanych ze składek i działalności statutowej.

6. Podejmowanie innych uchwał dotyczących bieżącej statutowej działalności Bractwa.

7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Bractwa.

8. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków do dnia 31 marca sprawozdań rocznych ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego.

9. Wyróżnianie i karanie członków Bractwa.

10. Wyznaczanie członków Bractwa do pełnienia innych stałych lub doraźnych funkcji.

11. Stawiania członkom Bractwa zadań związanych z zabezpieczeniem i realizacją statutowej działalności stowarzyszenia.

§ 35 

Zarząd Bractwa składa się z pięciu osób i wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na okres pięciu lat spośród kandydatów przedstawionych przez nowo wybranego prezesa. W skład Zarządu wchodzą:

1. Prezes,

2. Wiceprezes,

3. Sekretarz,

4. Skarbnik,

5. Gospodarz,

§ 36

1. Całokształtem działalności Zarządu kieruje prezes a w czasie jego nieobecności wiceprezes.

2. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, co najmniej jednak raz na kwartał.

3. Uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów prezesowi przysługuje głos decydujący.

4. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządza sekretarz a w czasie jego nieobecności wyznaczony członek Zarządu a podpisuje prezes i sporządzający. Z protokołem powinni być zapoznani wszyscy członkowie Zarządu.

5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Sądu Honorowego, Król Kurkowy, Król Żniwny, Pierwsza Dama Bractwa oraz inne zaproszone przez prezesa osoby.

§ 37

1. Walne Zebranie większością głosów w głosowaniu tajnym na pisemny wniosek dwóch trzecich członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego lub 1/3 członków zwyczajnych Bractwa może podjąć uchwałę o odwołaniu prezesa Bractwa. Podstawę do podjęcia takiej uchwały może wyłącznie stanowić: działanie na szkodę Bractwa, rażące naruszenie Statutu Bractwa, tryb życia kompromitujący Bractwo, skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej, notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków prezesa jak również pisemna rezygnacja z pełnionej funkcji.

2. Walne Zebranie na wniosek prezesa może także podjąć uchwałę o odwołaniu członka Bractwa ze składu Zarządu. Wniosek musi być uzasadniony i poparty przez większość członków Zarządu.

§ 38

1. Do obowiązków Prezesa należy kierowanie całością prac Zarządu Bractwa w czasie trwania kadencji Zarządu. Przedstawia on propozycje obsady poszczególnych funkcji w Zarządzie oraz opracowuje zakres obowiązków i przedstawia go Zarządowi do akceptacji. Reprezentuje także Bractwo w kontaktach z innymi podmiotami.

2. Wiceprezes w czasie nieobecności prezesa pełni jego obowiązki. Posiada wówczas wszystkie jego uprawnienia. Odpowiada także za sztandar Bractwa i przestrzeganie obowiązującego ceremoniału.

3. Sekretarz prowadzi całość prac związanych z ewidencją członków Bractwa, dokumentowaniem zebrań i posiedzeń oraz korespondencję Bractwa.

4. Skarbnik jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji finansowej bractwa oraz zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i Zarządu wydatkowanie funduszy Bractwa. Raz w kwartale pisemnie przedstawia Zarządowi stan funduszy Bractwa.

5. Gospodarz pełni funkcję gospodarza i opiekuna majątku, środków trwałych i przedmiotów będących własnością Bractwa, odpowiada za kontakty Bractwa z innymi Bractwami, stowarzyszeniami oraz władzami miasta i regionu.

6. Prezes Bractwa określa dla każdego członka Zarządu szczegółowy zakres obowiązków jak również rozlicza z ich realizacji.

§ 39

1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie spośród członków Bractwa na okres pięciu lat w głosowaniu jawnym.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być również osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 40 Komisja Rewizyjna w swojej działalności kieruje się Statutem Bractwa. Do jej kompetencji należy:

1. Kontrolowanie i ocenianie:

a) działalności finansowej i gospodarczej Bractwa,

b) przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnościowego gospodarowania funduszami i majątkiem Bractwa,

c) prawidłowości i terminowości opłacania składki członkowskiej.

2. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków z przeprowadzonych kontroli.

3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb Bractwa jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§ 41

1. Sąd Honorowy wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w licznie trzech osób na okres trzech lat w głosowaniu jawnym.

2. Sąd Honorowy składa się z przewodniczącego i dwóch członków

§ 42

Sąd Honorowy:

1. Rozstrzyga sprawy sporne i honorowe członków Bractwa,

2. Sąd Honorowy ma prawo orzekać kary wymienione w § 22,

3. Decyzje Sądu Honorowego zapadają zwykłą większością głosów,

4. Sąd Honorowy działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 43

1. Kapituła zajmuje się nadawaniem brackich odznaczeń i medali. Za zgodą Zarządu może reprezentować Bractwo w kontaktach z innymi organizacjami. Wszystkie decyzje Kapituły wymagają uzgodnienia z Zarządem Bractwa.

2. W skład Kapituły wchodzą osoby sprawujące aktualną godność: Króla Kurkowego, Króla Żniwnego i Pierwszej Damy Bractwa. Przewodniczącym Kapituły jest Król Kurkowy.

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI JEGO UCHWAŁ. FUNDUSZE I MAJĄTEK BRACTWA

§ 44

Organem powołanym do reprezentowania Bractwa jest Zarząd Bractwa. Upoważnia on swoich członków do prowadzenia rozmów gospodarczych i występowania do czynników oficjalnych w imieniu Stowarzyszenia.

§ 45

Zarząd Bractwa jest wyłącznie właściwym w sprawach dotyczących:

1. Nabywania, zbywania i obciążania przedmiotów majątku ruchomego i nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań.

2. Określania zasad:

a) wykorzystywania środków finansowych uzyskiwanych ze składek, darowizn, dotacji i działalności własnej prowadzonej zgodnie ze Statutem,

b) podziału środków finansowych,

c) podziału i wykorzystania nadwyżek budżetowych,

d) umarzania należności oraz stosowania ulg w ich spłacie,

e) odpłatności za usługi i świadczenia w granicach uprawnień Bractwa, stosowania ulg w opłatach za świadczenia Bractwa.

§ 46

Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Bractwa w imieniu Zarządu podpisują dwie osoby: Prezes i Skarbnik, a w razie nieobecności któregoś z nich Wiceprezes i Sekretarz.

§ 47

1. Majątek Bractwa składa się z:

– nieruchomości,

– ruchomości,

– wpływów:

a) ze składek członkowskich i wpisowego,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) z własnej działalności gospodarczej z przeznaczeniem na cele statutowe,

d) z dotacji.

Wysokość składki członkowskiej i wpisowego przedstawia Zarząd do zatwierdzenia w formie projektu uchwały na Zebraniu Walnym.

2. Władze Bractwa nie posiadają uprawnień do:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi).

b) Przekazywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

c) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy i ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE BRACTWA

§ 48

Zmiana Statutu i rozwiązanie Bractwa następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością głosów dwóch trzecich członków zwyczajnych przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 49

Walne zebranie Członków podejmuje uchwałę określającą cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Bractwa pozostały po likwidacji.

§ 50

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Bractwa, gremium to powołuje Komisję Likwidacyjną.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

Bractwo ma obowiązek organizować zawody strzeleckie i sportowe zgodnie z tradycjami i ceremoniałem Kurkowych Bractw Strzeleckich. Regulaminy poszczególnych imprez i zawodów muszą być podane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem każdej imprezy.

§ 52

1. Tytuł Prezesa Honorowego jest szczególnym wyróżnieniem w Bractwie nadawanym tylko przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Może go otrzymać wyłącznie członek Bractwa, który pełniąc przynajmniej przez jedną kadencję funkcje prezesa Bractwa wykazał się szczególnie dużymi zasługami dla rozwoju i działalności stowarzyszenia. Tytuł ten przyznaje się dożywotnio. Prezes Honorowy ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu Bractwa z głosem doradczym. Może też sprawować inne funkcje.

2. Tytuł Króla Kurkowego jest najwyższą godnością w Bractwie. Może nim zostać tylko pełnoletni członek zwyczajny i honorowy Bractwa. Jego status w Bractwie regulują odrębne przepisy uchwalone przez Walne Zebranie Członków, opracowane w oparciu o wielowiekowe tradycje Bractw Kurkowych. Zawody o tytuł Króla Kurkowego odbywają się raz w roku według zasad określonych w Regulaminie Strzelniczym Bractwa. Jeżeli tytuł ten zdobędzie kobieta wówczas nosi tytuł Królowej Bractwa.

3. Król Żniwny Bractwa jest drugą najwyższą godnością po Królu Kurkowym. Może nim zostać tylko pełnoletni członek zwyczajny lub honorowy Bractwa. Zawody o ten tytuł odbywają się raz w roku według zasad określonych w regulaminie strzelniczym Bractwa.

4. W przypadku, gdyby w szeregach Bractwa była większa ilość sióstr lub młodzieży do lat 18-tu Zarząd Bractwa za akceptacją Walnego Zebrania może wprowadzić godność Królowej lub Królewicza (Królewny) Bractwa, określić zasady ich zdobywania i przysługujące uprawnienia.

§ 53

Dla niepełnoletnich kandydatów i sympatyków Bractwa, a także członków i sympatyków uprawiających inne dziedziny kultury lub sportu Zarząd może w ramach Bractwa powołać odrębne sekcje.

§ 54

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.